28.05.2015 00:36:06

Mecliste Yasalaşmayı Bekleyen Tasarılar Ve Görüşülen Teklifler


Özel Eğitim Kurumları Yasa Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel eğitim kurumlarına kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak mali destek ve bu kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Vakıflar Yasa Tasarısı ile; Vakıf yönetimi, faaliyetleri ve denetimi ile yurtiçi ve yurtdışındaki vakıf taşınır ve taşınmaz eski eserlerin tescili, muhafazası, onarımı, yaşatılması, vakıf varlıklarının ekonomik şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesini sağlamak; Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Vakıflar Meclisinin teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek, bu hizmetlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek öngörülmüştür.

Kamu Denetçiliği Kurumu Yasa Tasarısı ile; Ülkemizde idarenin işleyişi ile ilgili şikayetleri incelemek ve önerilerde bulunmak üzere Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması ve ülke düzeyinde faaliyet göstermesi öngörülmekte, Baş denetçi, denetçiler ve Genel Sekreterin görevleri, nitelikleri, seçimleri, atanmaları, çalışma ilkeleri, bağımsızlığı, Kuruma yapılacak başvurular ve Kurum personeli ile ilgili konular düzenlenmektedir.

Sayıştay Yasasında Değişiklik yapılmasına dair yasa teklifi ile; Sayıştay'ın; düzenlilik ve performans denetimi tekniklerini eşit ağırlıkta uygulayabilmesi, tüm kamu fonlarını, kaynaklarını ve faaliyetlerini denetlemek için yasal yetkiye sahip olması, işleyiş ve fonksiyonel açıdan bağımsız olması, uluslararası genel kabul görmüş denetim standartlarına uygun denetim yapabilmesi, hazırladığı raporları zamanında ve belli bir prosedür dahilinde Türkiye Büyük Millet Meclisine ve kamuoyuna sunabilmesi, kamuda hesap verme sorumluluğu bilincinin ve saydamlığın yerleştirilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması, makro mali disiplininin sağlanmasında etkin rol alması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlanması, organizasyon yapısının tekrar düzenlenmesi öngörülmektedir.

Avrupa Sosyal Şartına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile; Avrupa Sosyal Şartının denetim sistemi ile ilgili hükümlerini değiştiren ve Ülkemiz tarafından imzalanan "Avrupa Sosyal Şartı'na Değişiklik Getiren Protokol"ün onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir. Onaylanan protokol ile Avrupa Sosyal Şartında yer alan çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır.

Gözden geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile; Avrupa Konseyi tarafından 1996 tarihinde kabul edilen ve Ülkemiz tarafından 6.10.2004 tarihinde imzalanan "(Gözden Geçirilmiş)Avrupa Sosyal Şartı"nın II. Bölümünün bazı madde, fıkra ve bentlerinin kabul edildiği yönündeki beyan ile onaylanmasının uygun bulunması öngörülmektedir.